Przedmiotem podstawowej działalności Kancelarii są czynności rewizji finansowej określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, jak również związane z prowadzeniem ksiąg i doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.


Kontakt

Oferta

Przedmiotem działalności Kancelarii jest:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
 • Audyt projektów finansowanych ze środków Uni Europejskiej
 • Weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Opracowywanie polityki rachunkowości, w tym dla jednostek stosujących MSR
 • Opracowywanie dokumentacji konsolidacyjnej
 • Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF
 • Udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych
 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno- finansowych
 • Usługowe prowadzenie ksiąg
 • Inne usługi poświadczające o których mowa w standardach rewizji finansowej
(C) 2013 Kancelaria Biegłego Rewidenta Ewa Sowa