Przedmiotem podstawowej działalności Kancelarii są czynności rewizji finansowej określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, jak również związane z prowadzeniem ksiąg i doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.


Kontakt

  • Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - nr ewidencyjny podmiotu 3853.

  • Właściciel firmy - mgr Ewa Sowa wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów od 1986 roku pod numerem 3760.

  • Przedsiębiorca wpisany do CEIDG:

    Numer:                   NIP 7941150215                  Regon 180995865

  • Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.


Oferuję usługi w podmiotach o zróżnicowanej formie prawnej i różnorodnej działalności na co pozwala mi posiadane doświadczenie.

Pracując zawodowo, w tym w jednej z największych firm produkcyjnych branży elementów złącznych (dawny Śrubek S.A. w Łańcucie) uczestniczyłam w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji firmy zakończonych uzyskaniem statusu spółki giełdowej (jako główny księgowy przez okres 20 lat, w tym w latach od 1992 do 2003 roku członek zarządu).

Badałam sprawozdania finansowe jednostek produkcyjnych, usługowych, handlowych, szpitali i O/NFZ, lasów państwowych, grupy kapitałowej (notowanej na GPW i stosującej MSR), przeprowadzałam audyt projektów unijnych – za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, w tym od roku 2007 współpracując z (aktualnie) Eca Auxilium w Krakowie.

Opracowałam dokumentację zasad (polityki) rachunkowości dla spółek i grupy kapitałowej stosujących MSR oraz dokumentację konsolidacyjną.


Współpracuję z innymi biegłymi rewidentami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe i audytorskie.

(C) 2013 Kancelaria Biegłego Rewidenta Ewa Sowa